หน้าแรก >> เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  18 พฤษภาคม 2562 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 แบบฟอร์ม concept paper 2566
2021-07-23
2 แบบฟอร์มวิจัย Full paper 2566
2021-07-23
3 แผน ววน.ปี 63-70
2021-07-23
4 ประกาศรับทุนวิจัยปี 66
2021-07-23
5 00 ประกาศรับทุนวิจัย วช 64
2021-07-22
6 ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
2021-02-28
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ
2020-07-25
8 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง “ภาวะการตกออก ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”
2020-12-10
9 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”
2020-08-31
10 รายการค่าใช้จ่ายการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2020-09-30
11 ประกาศการรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
2020-09-06
12 ทุนวิจัยศูนย์วิจัยอาศรมบัณฑิต
2020-11-13
13 ทุนวิจัยการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังอัตลักษณ์ลายคำน้ำแต้มทางธรรมเนียมประเพณีล้านนาสู่งานศิลปกรรมร่วมสมัย
2020-11-12
14 ทุนวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
2020-11-10
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร
2020-10-01
16 แบบตอบรับบทความวิชาการการสัมมนาครั้งที่ 3
2021-07-05
17 The 2nd National and International Conference
2021-06-28
18 การประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๒
2021-04-05
19 การนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (MCU Nan Congress llll)
2020-08-05
20 หนทางแห่งสันติภาพ
2020-07-06
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
73
 เมื่อวาน 
473
 เดือนนี้ 
3,191
 เดือนที่ผ่านมา 
2,977
 ปีนี้ 
16,566
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
45,188
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561