หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
ข่าวงานวิจัย
            การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่ วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus will organize the 2nd National and International Conference (MCU. CM. 2020) “Buddhism and Soci...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            โครงการศูนย์พระบัณฑิตอาสาพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจที่ ๒ การบริการสังคม และพันธกิจที่ ๓ อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง โดยในปี ๒๕๖๓ วัดห้วยบง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ได้จัดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหาร ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวป...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            โครงการศูนย์พระบัณฑิตอาสาพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจที่ ๓ อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง มีพันธกิจ ดังนี้ การสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วั...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ MCU Nan Congress llll ในหัวข้อเรื่อง “พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  (Buddhist agriculture: Innovation for sustainable social development) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในวันพุธ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอกราบเรียนนิมนต์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย “การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วยโครงการย่อย ๔ โครงการ ของทีมคณะวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้แก่ ๑.โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ เรื่อง “การสังเคราะห์องค์ความรู้ศิลปกรรมในล้านนา” โดย ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            จากการดำเนินงานของงานบริการวิชาการและทำนุบำรุง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ แต่ละโครงการได้ดำเนินงาน ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ละโครงการ  ดังนั้นทางสำนักวิชาการ  จึงให้สรุปงานของแต่ละโครงการที่ได้ดำเนินงานภายใต้งานบริการวิชาการและทำนุบำรุง เพื่อนำมาประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ว่ามีปัญหาและอุปสรรรค ตลอดจนเป็นการนำไปวางแผนเ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ข่าวงานวิจัย
            พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก, ดร.  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะ  ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ทำการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            อาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์  ศิลปินสมาคมขัวศิลปะเชียงราย และ ดร.ประเสริฐ บุปผาสุก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้การส...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            อาจารย์สังวรณ์ สมบัติใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเช...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
ข่าวงานวิจัย
            ดร.เดชา ตาละนึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อสารเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน: กรณีศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นำไปสู่การพัฒนาค...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
65
 เมื่อวาน 
81
 เดือนนี้ 
1,675
 เดือนที่ผ่านมา 
2,521
 ปีนี้ 
12,073
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
40,695
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561