หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน

          ดร.เดชา ตาละนึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อสารเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน: กรณีศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นำไปสู่การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 5 หน่วยเรียน ที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การต้อนรับและการรับจองห้องพัก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแนะนำและให้ข้อมูลที่พัก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบริการอาหารและเครื่องดื่ม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแจ้งออกจากที่พัก จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทดลองวิจัยกับประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 ท่าน ข้อมูลทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านของผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ (Homestay) ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเวลาในการศึกษาภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียน 1-6 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษระดับน้อยถึงปานกลาง ซึ่งจากผลการทดลองจัดการเรียนรู้แบบชั้นเรียน ในการแนะนำการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อคู่มือ และใช้แบบทดสอบการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ ก่อน-หลัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนก่อนการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.06 และได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.80 เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ 24.20 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยการเรียนรู้ของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองมีลักษณะเฉพาะ สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของของประชากรกลุ่มตัวอย่าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากคู่มือการเรียนรู้นี้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนของมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืนในชุมชนต่อไป  

ดาวน์โหลด คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ที่นี่

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สามารถสืบค้นและดาวน์โหลด ที่นี่

 

*************************************

Administrator / ข่าว

Administrator / ภาพ

จำนวนผู้ชม 351 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
25
 เมื่อวาน 
65
 เดือนนี้ 
1,040
 เดือนที่ผ่านมา 
2,209
 ปีนี้ 
8,917
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
37,539
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561