หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

แนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรมผู้นำศาสนา แกนนำชุมชน/อาสาสมัคร และผู้ดูแล (Care Giver) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
 

แนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรมผู้นำศาสนา แกนนำชุมชน/อาสาสมัคร และผู้ดูแล (Care Giver) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

          อาจารย์สังวรณ์ สมบัติใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Experimental Research) กับกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Care Giver) ในเขตตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยการนำเอาหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการเยี่ยมบ้านตามหลักพระพุทธศาสนาไปพัฒนาร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นปัญหาและความต้องของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Care Giver) ในเขตตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 20 คน และกลุ่มพระสังฆาธิการในเขตตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 11 รูป ทำให้มีแนวทางปฏิบัติ (practical Guideline) เพื่อนำไปฝึกอบรมผู้นำทางศาสนา แกนนำชุมชน/อาสาสมัคร และผู้ดูแล (Care Giver) หลังจากอบรมแล้วให้นำไปปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผลของการศึกษาถึงแนวปฏิบัติและรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติในการเตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิตในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พบว่า ในการปฏิบัติโดยสืบเนื่องจากกระบวนการเยี่ยมบ้านโดย Care Giver และพระสงฆ์นั้น Care Giver จะมีบทบาทสำคัญในการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ป่วยและญาติ เชื่อมประสานความร่วมมือ ติดตามประเมินผล พิทักษ์สิทธิ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือทรัพยากรที่จำเป็นต่อการคลี่คลายปัญหาอันซับซ้อนของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย จากนั้นจึงมีการประสานงานกับพระสงฆ์ทีมเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าไปเยี่ยมและให้บริการที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการผูกข้อมือ การเทศน์ธรรมมหาวิบากมีการแต่งวรรณกรรมที่มุ่งเน้นด้านหลักธรรม ความเชื่อ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยผสมผสานกับการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นล้านนา ที่มีความเกรงกลัวต่อบาป อกุศลต่างๆ เพราะพระพุทธศาสนาได้ซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของสังคมล้านนามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และพระพุทธศาสนายังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การทำงานบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพระสงฆ์ผ่านกิจกรรมทางศาสนาครั้งนี้ มีส่วนทำให้ให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยรู้สึกมีที่พึ่งทางจิตใจ โดยทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของญาติผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ และการพัฒนาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและต่อยอดขยายการศึกษาต่อไป  

แนวทางการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่นี่

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สามารถสืบค้นและดาวน์โหลด ที่นี่

 

*************************************

Administrator / ข่าว

Administrator / ภาพ

จำนวนผู้ชม 192 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
55
 เมื่อวาน 
110
 เดือนนี้ 
1,530
 เดือนที่ผ่านมา 
2,627
 ปีนี้ 
16,795
 ปีที่ผ่านมา 
10,205
   ทั้งหมด 
27,000
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561