หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ข่าวงานวิจัย
            พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก, ดร.  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะ  ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ทำการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            อาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์  ศิลปินสมาคมขัวศิลปะเชียงราย และ ดร.ประเสริฐ บุปผาสุก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้การส...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            อาจารย์สังวรณ์ สมบัติใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเช...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
ข่าวงานวิจัย
            ดร.เดชา ตาละนึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อสารเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน: กรณีศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นำไปสู่การพัฒนาค...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดสถาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและประเทศ ซึ่งทำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในประเทศไทยระยะเริ่มต้นมีการกำหนดทิศทางและกำกับควบคุมจากรัฐบาลเพื่อ lock down ประเทศ และรัฐบาลได้มอบอำนาจการบริหารจัดการพื้นที่ให้กับกลไกบริหารพื้นที่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อบริหารจัดกา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดดังไฟล์แนบดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :แบบฟอร์มชุดโครงการ.docx
ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ Demand-supply matching platform.pdf
ข่าว : ท...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            สำนักงานกำรวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) ในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences/Humanities) และ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(Natural Sciences) โดยนักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th โดยเลือกทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joi...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 15 กรกฏาคม 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :Call 63-64 Deeptech Acc20200614.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยวันที่ประกาศข่าว : 14 มิ.ย.63ประกาศโดย : หน...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวงานวิจัย
            สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มจร.วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส จ.นครปฐม จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ The 3nd National Conference หัวข้อเรื่อง “พุทธโฆส : สัคถสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษที่ ๒๑” Buddhaghosa : A Buddhist Modernity in 21st century วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการประกาศเกียรติบัตรผลงานวิจัยที่มีคุณค่...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
34
 เมื่อวาน 
42
 เดือนนี้ 
709
 เดือนที่ผ่านมา 
1,293
 ปีนี้ 
8,164
 ปีที่ผ่านมา 
10,205
   ทั้งหมด 
18,369
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561