หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดสถาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและประเทศ ซึ่งทำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในประเทศไทยระยะเริ่มต้นมีการกำหนดทิศทางและกำกับควบคุมจากรัฐบาลเพื่อ lock down ประเทศ และรัฐบาลได้มอบอำนาจการบริหารจัดการพื้นที่ให้กับกลไกบริหารพื้นที่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อบริหารจัดกา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดดังไฟล์แนบดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :แบบฟอร์มชุดโครงการ.docx
ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ Demand-supply matching platform.pdf
ข่าว : ท...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            สำนักงานกำรวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) ในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences/Humanities) และ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(Natural Sciences) โดยนักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th โดยเลือกทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joi...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 15 กรกฏาคม 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :Call 63-64 Deeptech Acc20200614.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยวันที่ประกาศข่าว : 14 มิ.ย.63ประกาศโดย : หน...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวงานวิจัย
            สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มจร.วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส จ.นครปฐม จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ The 3nd National Conference หัวข้อเรื่อง “พุทธโฆส : สัคถสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษที่ ๒๑” Buddhaghosa : A Buddhist Modernity in 21st century วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการประกาศเกียรติบัตรผลงานวิจัยที่มีคุณค่...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            PROCEEDINGS “Buddhism: The Root of Multi Cultural Society Development” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University,Chiang Mai Campus on 3rd September B.E.2562 / 2019 Venue: UNISERV, Chiang Mai University

ดาวน์โหลด เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ

และบทความในวารสารธรรมวิชญ์

วารสารธรรมวิชญ์

และ LANNA JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES AND CULTURES

LANNA JOURNAL OF BUDDHIST STU...

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม มีคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีปริยัติฯ เมื่อ ๑๐ มี...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. วังน้อย จัดประชุมทำสัญญาวิจัย งปม.2563 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2563 มีคณาจารย์และนักวิจัย มจร.เชียงใหม่ เข้าร่วมทำสัญญา จำนวน 9 โครงการ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
33
 เมื่อวาน 
65
 เดือนนี้ 
1,040
 เดือนที่ผ่านมา 
2,209
 ปีนี้ 
8,917
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
37,539
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561