หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
ข่าวงานวิจัย
            Mahachulalongkonrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus, Thailand is holding the National and International Seminar on “Buddhism, Arts & Culture (NICBAC, MCU.) with the main theme of the Seminar as: “Buddhism: The Root of Multi - Cultural Society Development” during 1 - 4 September 2019. The place of seminar is held in the UNISERV, Chiang Mai University, Thailand.

PROCEEDINGS


โครงการส...

 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานชี้แจงแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ๒๕๖๒ แก่คณาจารย์ของวิทยาเขต  ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีมติในที่ประชุมมอบหมายให้แต่งตั้งหัวหน้าแผนงานวิจัย ดังนี้
๑.แผนงานวิจัย ๑ การพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายพระบัณ...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            
คณาจารณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ "การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
แจ้งข่าวด่วน จากสำนักวิชาการ 
เรียนเชิญคณาจารย์ท...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            
สกสว. ร่วมกับ สอวช. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคเหนือ” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 การประชุมชี้แจงระบบแผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (http://iss.tlgateway.edu.my/) ภายใต้หัวข้...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ The 2nd National Conference 2019 “ทวารวดีศึกษา: คืนชีวิต ฟื้นจิตวิญญาณทวารวดี”Enliven the Spirit of Dvaravati โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา วัด...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            งานประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่The National and International Conference on Bhuddhism, Arts & Culture (ICBAC by MCU)เรื่อง “พระพุทธศาสนา: รากฐานการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม” (Buddhism : The Root of Multi Socio - Cultural Society Development) วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ Deadline submission: 15 สิงหาคม 2562 
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมอนันตราสยาม โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
37
 เมื่อวาน 
65
 เดือนนี้ 
1,040
 เดือนที่ผ่านมา 
2,209
 ปีนี้ 
8,917
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
37,539
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561