หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

การประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๒

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
 

การประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๒

          การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่ วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus will organize the 2nd National and International Conference (MCU. CM. 2020) “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal (BUSRIN)”, November 19th – 20th, 2020 at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus. การประชุมครั้งนี้ ประชุมเครือข่ายแบบออนไลน์ (Online Conference) มีห้องประชุมออนไลน์หลักที่เป็นต้นข่ายที่ห้องประชุมศรีปริยัติยานุรักษ์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดสัมมนาแบบถ่ายทอดสดครอบคลุมเครือข่ายของเข้าร่วมประชุมทั่วทุกประเทศ เป็นเวลาทั้งสิ้น 2 วัน โดยวันที่ 19 กันยาย 2563 เต็มวัน จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ และวันที่ 20 กันยายน 2563 อีกวันหนึ่ง จัดเป็นเวทีสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติ ทั้ง 2 วัน ได้กิจกรรมทางวิชาการ มีการอภิปรายโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ตลอดภาคเช้า และภาคบ่าย มีประเด็นสำคัญที่นำศึกษาในรายละเอียดเป็นอย่างยิ่ง ดังที่เสนอในรายงานหลังการประชมุ เล่มนี้ ซึ่งจะขอยกพอเป็นตัวอย่างต่อไปนี้ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เป็นเวทีการประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยภาคเช้า หลังพิธีการเปิดสัมมนา มีการแสดงปาฐกถานำ “แนวทางพุทธกับความรับผิดชอบต่อสังคมในภาวสังคมนววิถี” โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี ตามด้วยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อดีตอธิการบดี ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พุทธพันธกิจกับการรับผิดชอบทางสังคมนววิถี” ในภาคบ่าย มีนักวิชาการจากประเทศอินเดีย จีน สิงคโปร์ เมียนมาร์ ได้เป็นวิทยการร่วมเสวนา เรื่อง “ความรับผิดชอบทางสังคมนววิถีต่อประชาชนของตน” ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยารักษ์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 เสร็จจากภาคเสวนา ก็ได้คัดเลือกนักวิชาการผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้นำเสนอบทความทางวิชาการระดับนานาชาติที่ผ่านการกลั่นกรอง จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดในเล่มรายงานนี้ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เป็นเวทีการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภาคเช้า มีรายการปาฐกถาพิเศษ นำการประชุมวิชาการ โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) อธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเกษตร เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมนววิถี” ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจอย่างยิ่ง รายการต่อมา คือ เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการเยียวยาสังคมยามวิกฤต” ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ประกอบด้วย พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ, ดร. วัดพุทธปัญญา ประเทศสหรัฐอเมริกา พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ผอ. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน / รจอ.เมืองลำพูน, พระครูศรีสิทธิพิมล, ดร. ประธานมูลนิธิดีด้วยกัน วัดศรีบุญเรือง อ.ฝาง เชียงใหม่ รายการท้ายสุด แต่ให้เวลามากที่สุด คือ เสนอบทความทางวิชาการในระดับชาติ จากผู้ส่งบทความทางวิชาการจำนวนหนึ่ง ที่มีความหลากหลายมุมมองล้วนทรงคุณคำนำสนใจ และให้คำวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิรายละเอียดปรากฏในรายงานเล่มนี้เช่นกัน  

เอกสารสืบเนื่องการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่


เอกสารสืบเนื่องการประชุม (E-Book)

 

*************************************

administration  / ข่าว

administration  / ภาพ

จำนวนผู้ชม 157 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
39
 เมื่อวาน 
65
 เดือนนี้ 
1,040
 เดือนที่ผ่านมา 
2,209
 ปีนี้ 
8,917
 ปีที่ผ่านมา 
18,417
   ทั้งหมด 
37,539
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561