หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่

 โดย Administrator วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
 

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่

          แผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะเวลา : 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564) หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง สังกัด : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่   การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อวิจัยรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างหลักสูตรการสอนศีลธรรมแบบบูรณาการในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ กับเครือข่ายครูพระสอนศีลธรรม ในพื้นที่ จำนวน 25 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่   ผลการศึกษาวิจัย ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ในการถ่ายทอดความรู้ การจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) พัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 3) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดทำหลักสูตรการอบรม 2 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และนำมาวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบสร้างชุดความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการสอนตามความต้องการของครูพระสอนศีลธรรม และ 2. การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม จัดเป็นระยะเวลา 2 วัน (ออนไลน์ ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19) เกิดการพัฒนาและส่งเสริม 2 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนมีศักยภาพในการสอน มีทักษะและความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน 2) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นนวัตกรรมแอพพลิเคชัน (Application) สื่อการ์ตูนเอนิเมชั่น บนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านเนื้อหาและสาระการเรียนรู้แต่ละชั้น คือ (ป.1 2 3) มารวมเป็นช่วงชั้นที่ 1 (ป.4 5 6) มารวมเป็นช่วงชั้นที่ 2 และ (ม.1 2 3) มารวมเป็นช่วงชั้นที่ 3   การพัฒนารูปแบบการสร้างหลักสูตรการสอนศีลธรรมแบบบูรณาการในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน วัดสวนดอก พุทธศักราช 2564 ชั้นประถมศึกษา 2.หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่

การนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้กับการบรรยายสอนในระดับปริญญาตรีที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ที่เป็นวิชาพื้นฐาน 4 รายวิชา คือ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ และการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้มอบบทความวิจัยให้นิสิตไปใช้ในการเรียนการสอนเป็นตัวอย่างในการเขียนบทความวิชาการ เพื่อใช้ประกอบในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและนำไปสู่ภาคปฏิบัติ และผู้วิจัยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมครูพระศีลธรรมไปถ่ายทอดให้กับคณะครูโรงเรียนวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาต่อไป 

*************************************

administration / ข่าว

administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 45 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
41
 เมื่อวาน 
61
 เดือนนี้ 
542
 เดือนที่ผ่านมา 
3,227
 ปีนี้ 
20,573
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
86,806
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561