หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565
 

ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

          โครงการวิจัย ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะเวลา : 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564) หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง, พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร., ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนา, นายอำนาจ ขัดวิชัย, ดร.สุชัย สิริรวีกูล และ ดร.วิโรจน์ วิชัย สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้และวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมแบบบูรณาการในโรงเรียน 3) เพื่อนำเสนอแนวทางและขยายผลรูปแบบในการพัฒนารูปแบบศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมแบบบูรณาการในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับเครือข่ายครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการลงพื้นที่สำรวจ จำนวน 25 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   ผลการศึกษาวิจัย ทำให้ได้องค์ความรู้และวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรม คือ 1) การเพิ่มพูนความรู้ด้านปริยัติ สามารถใช้หลักอริยสัจ 4 เป็นแนวทางการพัฒนา 2) ฝึกอบรมกล่อมเกลาตนด้านปฏิบัติ ใช้สิกขา 3 เป็นหลักธรรมในการพัฒนาบุคลากร 3) การพัฒนาด้านปฏิเวธ วิปัสสนากรรมฐานมีความงามในเบื้องต้น มีความงาม ในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด รูปแบบพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรม มีการบริหารจัดการโดยใช้แนวการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรสงฆ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักวัฒนธรรม องค์กรท้องถิ่น ตลอดจนความร่วมมือจากชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและพัฒนาคน  

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรม การถ่ายทอดความรู้ การจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของหลักสูตร ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) พัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 3) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่   แนวทางและขยายผลรูปแบบในการพัฒนารูปแบบศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมแบบบูรณาการในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ คือ 1.การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 2. การจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) รูปแบบในการพัฒนารูปแบบศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมแบบบูรณาการ 3. ครูพระสอนศีลธรรมได้นำองค์ความรู้ด้านรูปแบบศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมแบบบูรณาการไปใช้เป็นเทคนิคประกอบการสอนในโรงเรียนวัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

*************************************

administration / ข่าว

administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 41 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
48
 เมื่อวาน 
61
 เดือนนี้ 
542
 เดือนที่ผ่านมา 
3,227
 ปีนี้ 
20,573
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
86,806
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561