หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวงานวิจัย
            ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอบทความในงานสัมมนานานาชาติ เรื่อง สื่อวัฒนธรรมและสังคม อิทธิพลของสื่อสังคมต่อการศึกษา และบรรยายนิสิต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมณีปูร์ ประเทศอินเดีย วันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ ได้รับใบประกาศการรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ระหว่าง วันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

ประกาศการรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            แนวทางการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ  ปอนถิ่น, พระครูสาทรธรรมสิทธิ์, พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร., นายสังวรณ์ สมบัติใหม่, นายปุระวิชญ์ วันตา   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงบทบาทการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒน...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนต้นแบบ (Knowledge Center)  ในสังคมไทย โดย พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก (ประชุณหะ), ดร., ดร.เดชา ตาละนึกและ ดร.พัลลภ หารุคำจา เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ (Knowledge Center) เชิงสร้างสรรค์ของวัดต้นแบบในรูปแบบสื่อสารสนเทศ โดยนิสิตคณะพุทธศาสนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากผลการดำเนินงานของโครงก...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน โดยการบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง “การบูรณาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองกับการทำงานเพื่อการบริการการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตววิถี ในจังหวัดเชียงราย” ของ ดร.เดชา ตาละนึก จากผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ภาษานานาชาติ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์โครงการว...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            การส่งเสริมและอนุรักษ์การสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา (The Promoting and preserving artistic creation of temples and communities in Lanna)   โดย ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต, พระวุฒิชัย เสียงใหญ่, พระสถิตย์  โพธิ์หล้า และนางสาวสกุณา คงจันทร์ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในการพัฒนาวัดและชุมชนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การสร้างสรรค์ศิลปะในกลุ่มจังหวัด...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            การสังเคราะห์องค์ความรู้พุทธศิลปกรรมในล้านนา (The Critical of Buddhist art in Lanna)   โดย ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์, ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ, ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีนและ ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำการศึกษาการสังเคราะห์องค์ความรู้พุทธศิลปกรรมในล้านนา การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ (๑) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            การสังเคราะห์องค์ความรู้ศิลปกรรมในล้านนา (Synthesis of art knowledge in Lanna)   โดย ผศ.ปฏิเวธ เสาว์คง, ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช, ธีระพงษ์ จาตุมา และอำนาจ ขัดวิชัย   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำการศึกษาการสังเคราะห์องค์ความรู้ศิลปกรรมในล้านนา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ (๑) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปกรรมในล้านนา (๒) เพื่อเสริมสร้างความร...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            การแกะลายคำเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ศิลปศึกษา (The Visual Art Design for Career Development in the Community)   โดย พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ (อาทิตย์ รสหวาน),ผศ.ดร. และ ศิริพร คะเณย์     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑)  เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านศิลปศึกษาและการแกะลายคำ ๒) เพื่อจัดกิจกรรมแกะลายคำในการเรียนรู้ด้านศิลปศึกษาแก่เยาวชน ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            การออกแบบลายภาพทัศนศิลป์เพื่อการพัฒนาอาชีพในชุมชน (The Visual Art Design for Career Development in the Community)   โดย พระครูสมุห์วัลลภ ทาอินทร์,ดร. และ จันทรา เวียงจันทร์     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อออกแบบลายภาพทัศนศิลป์และวัสดุที่เหมาะสมในการประดับตกแต่งบนพื้นผิว ๒) เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนในการนำมาใช้ในประดับตกแต่งบนพื้นผิว และ ๓) เพื่อส...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
62
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561