หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
ข่าวงานวิจัย
            จากการดำเนินงานของงานบริการวิชาการและทำนุบำรุง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ แต่ละโครงการได้ดำเนินงาน ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ละโครงการ  ดังนั้นทางสำนักวิชาการ  จึงให้สรุปงานของแต่ละโครงการที่ได้ดำเนินงานภายใต้งานบริการวิชาการและทำนุบำรุง เพื่อนำมาประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ว่ามีปัญหาและอุปสรรรค ตลอดจนเป็นการนำไปวางแผนเ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ข่าวงานวิจัย
            พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก, ดร.  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะ  ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ทำการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสน...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            อาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์  ศิลปินสมาคมขัวศิลปะเชียงราย และ ดร.ประเสริฐ บุปผาสุก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้การส...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ข่าวงานวิจัย
            อาจารย์สังวรณ์ สมบัติใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเช...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
ข่าวงานวิจัย
            สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน โดยการบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน: กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” ของ ดร.เดชา ตาละนึก จากผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ภาษานานาชาติ แล...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดสถาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและประเทศ ซึ่งทำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในประเทศไทยระยะเริ่มต้นมีการกำหนดทิศทางและกำกับควบคุมจากรัฐบาลเพื่อ lock down ประเทศ และรัฐบาลได้มอบอำนาจการบริหารจัดการพื้นที่ให้กับกลไกบริหารพื้นที่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อบริหารจัดกา...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดดังไฟล์แนบดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :แบบฟอร์มชุดโครงการ.docx
ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ Demand-supply matching platform.pdf
ข่าว : ท...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            สำนักงานกำรวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) ในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences/Humanities) และ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(Natural Sciences) โดยนักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th โดยเลือกทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joi...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 15 กรกฏาคม 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :Call 63-64 Deeptech Acc20200614.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยวันที่ประกาศข่าว : 14 มิ.ย.63ประกาศโดย : หน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
53
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561