หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ข่าวงานวิจัย
            การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ล้านนาสู่อาเซียน การวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางพระพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ล้านนาสู่อาเซียนระหว่างวันที่ ๔-๗-๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี ม...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565
ข่าวงานวิจัย
            สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (MCULPN – AC)
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 The 8th National and the 1st Internationa...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
ข่าวงานวิจัย
            โครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะเวลา : 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564) หัวหน้าโครงการ : ดร.พัลลภ หารุคำจา, พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก, (ประชุณหะ),ดร., พระครูโกวิทอรรถวาที, ผศ.ดร., พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท,ดร. และนายบุญมี แก้วตา สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงก...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ข่าวงานวิจัย
            โครงการวิจัย การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะเวลา : 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564) หัวหน้าโครงการ : ดร. พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ดร. พลสรรค์ สิริเดชนนท์, พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร., ดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช และ นายจันทรัสม์ ตาปูลิง สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565
ข่าวงานวิจัย
            โครงการวิจัย ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะเวลา : 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564) หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง, พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร., ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนา, นายอำนาจ ขัดวิชัย, ดร.สุชัย สิริรวีกูล และ ดร.วิโรจน์ วิชัย สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
ข่าวงานวิจัย
            แผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะเวลา : 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564) หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง สังกัด : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่