หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ข่าวงานวิจัย
            ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง  


๑. ผศ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร. แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์. เชียงใหม่: โรงพิมพ์พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2558. เอกสารออนไลน์ https://anyflip.com/wonyt/ydho
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ http://phothitech.com/assets/files/document/20210718194818_doc.pdf      


๒. พระวิส...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ข่าวงานวิจัย
            บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิชาการ (Scopus Q 3) จำนวน ๓ เรื่อง

๑. Ven.Dr.Phrapalad Somchai Payogo (Damnoen), Dr.Phra Suriya Kongkawai, Phra Athiwat Ratanavanno (Thammawatsiri), Vitthaya Thongdee, Dr.Phumphakhawat Phumphongkhochasorn, Dr.Rungroje Songsraboon. “Factors Affecting Decision Making to Study Massive online open Course (MOOC) for Bachelor Degrees in Bangkok”. Solid State Technology. Vol. 63 No. 5 (2020). (Scopus Q 3)
http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/5476  


๒. Phrasamu Kitphisit Jarphan, Sukan Saengchot, Naddhira Sridee, Woravit Nithedsilp, Panya Klaydesh. “Model of the Online Course Management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU-OCMS) in the Era of T...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ข่าวงานวิจัย
            บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิชาการ (TCI 1) จำนวน ๙ เรื่อง  

๑. พิชิต อวิรุทธพาณิชย์, พระครูพิพิธสุตาทร, พระครูสุนทรสังฆพินิต. “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับหลักอิทธิบาท 4”. Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University Volume  12, Issue 1, January - June  2020. (TCI 1)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/244487/165532  


๒. พระพีร์ญาภพพ์ ธารพนาลี, พระครูประวิตรวรานุยุต, พระครูพิพิ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ข่าวงานวิจัย
            บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิชาการ (TCI 2) จำนวน ๑๗ เรื่อง  

๑. อุมาพร นิ่มตระกูล, พระวิสิทธิ์  ฐิตฺวิสิทฺโธ. “พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/240615/163961...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ข่าวงานวิจัย
            บทความวิจัยและวิชาการในระดับนานาชาติ จำนวน ๖ เรื่อง  

๑. Wisuttichai Chaiyasit. The Use of Online Game to Promote Learning Dhamma in English and Positive Attitudes of the Students at Mahachulalongkornrajavidyayala University, Chiang Mai Campus.  เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคช...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ข่าวงานวิจัย
            บทความวิจัยและวิชาการในระดับชาติ จำนวน ๗ เรื่อง  

๑. วรวิทย์ นิเทศศิลป์,พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์),ณภัทร โพคาวัฒนะ. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสังคมศึกษาในยุค New normal. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เ...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
ข่าวงานวิจัย
            การบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังอัตลักษณ์ลายคำน้ำแต้มทางธรรมเนียมประเพณีล้านนาร่วมสมัย” ในรายวิชาทฤษฎีสี / วิชาจิตรกรรรมฝาผนัง/ วิชาพุทธจิตรกรรม ของ ผศ.ปฏิเวธ เสาว์คง และคณะ จากผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านบนลานมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ถึง...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ข่าวงานวิจัย
            คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 "Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นการเปิดรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการออกแบบในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยส่งผลงานในการคัดเลือกจากวีดีโอคลิป (Portfolio) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และน...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ข่าวงานวิจัย
            ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรร...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
ข่าวงานวิจัย
            สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งบัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยมีประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายทางสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร สังคมคุณภาพและความมั่นคง  คณาจารย์สามารถศึกษารายละเอียดทุนวิจัย ได้ที่ http://www.nriis.or.th
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
52
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561