หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

บทความวิจัยและวิชาการในระดับชาติ จำนวน ๗ เรื่อง

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
 

บทความวิจัยและวิชาการในระดับชาติ จำนวน ๗ เรื่อง

          บทความวิจัยและวิชาการในระดับชาติ จำนวน ๗ เรื่อง  

๑. วรวิทย์ นิเทศศิลป์,พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ (โกฎิฉกรรจ์),ณภัทร โพคาวัฒนะ. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสังคมศึกษาในยุค New normal. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  261. (ระดับชาติ)


๒. พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก,พระบุญทรง ปุญญธโร,สมบูรณ ตาสนธิ. พระพุทธศาสนากับสิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  368. (ระดับชาติ)


๓. วีรธรรม ปัญจขันท์,ประเสริฐ บุปผาสุข. หลักพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กเยาวชน. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  489. (ระดับชาติ)


๔. พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท,ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ. หลักพุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ยุค 4.0. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  498. (ระดับชาติ)


๕. พระครูศรีปริยัตยารักษ์,พระมหาไชยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ. การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  511. (ระดับชาติ)


๖. เดชา ตาละนึก, พระครูปลัดณัฐพล ประชุณหะ, นฤภรณ์ วรายุทธโยติกุล, พระครูใบฏีกาทิพพนากรณ์ ชยาภินนฺโท. การสำรวจความต้องการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในจังหวัดเชียงราย. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  551. (ระดับชาติ)


๗. พระครูปลัดณัฐพล ประชุณหะ, เดชา ตาละนึก,พัลลภ หารุคําจา, สุนทรี สุริยะรังสี. การพัฒนานวัตกรรมชุดความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบในสังคมไทย. เอกสารสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ The 2nd International Buddhist Conference on “Buddhism and Social Responsibility in the New Normal” (BUSRIN) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมยุคชีวิตใหม่” วันที่ 19-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563. หน้า  626. (ระดับชาติ)


http://phothitech.com/assets/files/document/20210625153640_doc.pdf 

*************************************

administration / ข่าว

administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 361 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
67
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561