หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิชาการ (TCI 2) จำนวน ๑๗ เรื่อง

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
 

บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิชาการ (TCI 2) จำนวน ๑๗ เรื่อง

          บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิชาการ (TCI 2) จำนวน ๑๗ เรื่อง  

๑. อุมาพร นิ่มตระกูล, พระวิสิทธิ์  ฐิตฺวิสิทฺโธ. “พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/240615/163961

๒. สังวรณ์ สมบัติใหม่, พระครูสาทรธรรมสิทธิ์, สุริยนต์ สูงคำ. “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1   มกราคม - มิถุนายน  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/242438/164663

๓. พระครูธีรสุตพจน์, พัลลภ  หารุคำจา. “องค์ประกอบพุทธสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของวัด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่”.  วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 2   กรกฎาคม - ธันวาคม  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/242888/166443

๔. พระบุญทรง ปุญฺญฺธโร, อวัสดา  ทับทิมแท้, ประทีป พืชทองหลาง. “การพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเสริมสร้างพุทธิปัญญาสำหรับแกนนำชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/242923/164876

๕. เดชา ตาละนึก, สำราญ ขันสำโรง, วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์,ปั่น อะทะเทพ, พระครูใบฏีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท. “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน: กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ. ปีที่ 5ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/article/view/244061/166113

๖. เทพประวิณ จันทร์แรง, พระสุวรรณเมธี, พระครูปลัดอุทัย รตนปญฺโญ. “ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลและคุณค่างานพุทธศิลปกรรมรัชสมัยของพระเมืองแก้วในล้านนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1   มกราคม - มิถุนายน  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/242885/164841

๗. พระครูสุภัทรวชิรานุกูล, พูนชัย ปันธิยะ, เทพประวิณ จันทร์แรง, เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชร์. “การประยุกต์ใช้หลักโหราศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. ปีที่ 11  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245881/166450

๘. ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม, เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชร์. “งานบุญล้านนากับการจัดการวัฒนธรรมชุมชนเชิงธรรมาภิบาล”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. ปีที่ 11  ฉบับที่ 1   มกราคม - มิถุนายน  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/220938/164880

๙. พระครูสุตพัฒโนดม, พระมหาดวงรัตน์ ฐิรตโน, สมบูรณ์  ตาสนธิ. “พุทธจักรวาลวิทยา : พระพุทธเจ้าจักรพรรดิแห่งจักรวาล”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/242178/165033

๑๐. ฐาวรี ขันสำโรง, ประภาเพ็ญ สุวรรณ, สุภาดา คำสุชาติ. “ผลของพุทธนวัตกรรมต่อสัญญาณคลื่นสมองในพระภิกษุจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. ปีที่ 11  ฉบับที่ 1  |   มกราคม - มิถุนายน  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/241944/164882

๑๑. พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ปุระวิชญ์ วันตา. “การเสริมสร้างแนวปฏิบัติในการสังคมสงเคราะห์ของวัดในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 1   มกราคม - มิถุนายน  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/240215/164522

๑๒. ประดิษฐ์  ปัญญาจีน
, วิโรจน์ อินทนนท์. “ปัญญาสชาดกฉบับเชียงใหม่ เรื่องที่ 21 – 30 : การปริวรรต การแปล และการศึกษาเปรียบเทียบ”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 2   กรกฎาคม - ธันวาคม  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246042/166454

๑๓. พระทศพล ขนฺตยาภรณสิริ (ถาปินตา), พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่), วิโรจน์ วิชัย, พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์. “ศึกษาวิเคราะห์การถวายผ้าทอในพิธีกรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนา ของชาวไทยวนบ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246048/166452

๑๔. พระครูชัยรัตนบรรพต, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์. “วิเคราะห์คติธรรมของเวทย์มนตร์คาถาที่ปรากฏในปั๊บสาเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย”. วารสารปณิธาน. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563). (TCI 2)
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana/article/view/246912/168922

๑๕. พระกิตติพันธ์ กิตฺติพโล (กรุดประเสริฐ), พระอําานาจ พุทธอาสน์, พระปลัดสถิตย์ โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า). “วิเคราะห์บทบาทในการบำรุงพระพุทธศาสนาของอุบาสกอุบาสิกา: กรณีศึกษา ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 2   กรกฎาคม - ธันวาคม  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246043/166453

๑๖. ฤษีเทพขาว พลอยทำ, พูนชัย ปันธิยะ, พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, สมหวัง แก้วสุฟอง. “แนวทางการสร้างสรรค์พระแผงไม้เชิงพุทธศิลป์ล้านนา”. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา.  ปีที่ 11  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  2563. (TCI 2)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/246049/166445

๑๗. พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร (ทิพย์โอสถ), พระอธิวัฒน์  รตนวณฺโณ. “การเสริมสร้างพุทธจริยธรรมในชุมชนพระบาทห้วยต้ม”. วารสาร มมร วิชาการล้านนาปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563). (TCI 2)
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/242984/166290 

*************************************

administration / ข่าว

administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 364 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
24
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561