หน้าแรก >> ข่าวงานวิจัย

 ข่าวงานวิจัย

  ปรับปรุงเว็บไซต์ 10 สิงหาคม 2562 โดย Administrator

บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิชาการ (TCI 1) จำนวน ๙ เรื่อง

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
 

บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิชาการ (TCI 1) จำนวน ๙ เรื่อง

          บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิชาการ (TCI 1) จำนวน ๙ เรื่อง  

๑. พิชิต อวิรุทธพาณิชย์, พระครูพิพิธสุตาทร, พระครูสุนทรสังฆพินิต. “การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับหลักอิทธิบาท 4”. Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University Volume  12, Issue 1, January - June  2020. (TCI 1)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/article/view/244487/165532  


๒. พระพีร์ญาภพพ์ ธารพนาลี, พระครูประวิตรวรานุยุต, พระครูพิพิธสุตาทร. “จากปราสาทศพสู่ธรรมาสน์ล้านนา”. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563. (TCI 1)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/article/view/249020/167685  


๓. มาลี ไพรสน, พระครูพิพิธสุตาทร. “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในบริบทพหุวัฒนธรรมอินเดีย”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ 5ฉบับที่ 5(พฤษภาคม 2563). (TCI 1)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/240352/164561  


๔. พระพิภพ สีลสมฺปนฺโน (ใจดี), เทพประวิณ จันทร์แรง, พระครูพิพิธสุตาทร. “แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์ตามแนวพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2563). (TCI 1)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/241304/164558  


๕. สุกัลยา โหราเรือง, เทพประวิณ จันทร์แรง, พูนชัย ปันธิยะ. “การศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในล้านนา”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2563). (TCI 1)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/239757/163971  


๖. เทวัญ เอกจันทร์, พระครูสุตพัฒโนดม (วรเมศร์ จารุวณฺโณ), พระครูธรรมธรกฤษณัฐ สิทฺธิญาโณ. “ปัญญาสชาดกฉบับเชียงใหม่ เรื่องที่ 11-20: การปริวรรตการแปลและการศึกษาเปรียบเทียบ”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2563). (TCI 1)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/239761/163973  


๗. จิตรเทพ ปิ่นแก้ว, พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน, ธีรยุทธ วิสุทธิ. “ปัญญาสชาดกฉบับเชียงใหม่ เรื่องที่ 31-40: การปริวรรตการแปลและการศึกษาเปรียบเทียบ”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2563). (TCI 1)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/240580/163991  


๘. สุเทพ ศรีนุช, พูนชัย ปันธิยะ, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์. “แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นสุข”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ.ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2563). (TCI 1)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/239772/163975  


๙. ส่งเสริม  แสงทอง
, พัลลภ หารุคําจา, ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ. “การขับเคลื่อนเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูงภายใต้เศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง: พื้นที่ต้นแบบอําเภองาว”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 8 ฉบับเพิ่มเติม. (TCI 1)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/241883/164874 

*************************************

administration / ข่าว

administration / ภาพ

จำนวนผู้ชม 302 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
34
 เมื่อวาน 
70
 เดือนนี้ 
4,081
 เดือนที่ผ่านมา 
2,997
 ปีนี้ 
4,081
 ปีที่ผ่านมา 
37,611
   ทั้งหมด 
70,314
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/01/2561